Nasza placówka jako jedna z pierwszych i nielicznych w Polsce uzyskała zatwierdzenie programów nauczania przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej.
Musisz zainstalować Adobe Flash Player aby wyświetlić poprawnie zawartość.

Ostatnia aktualizacja 26 maja 2015 r.

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowew zawodzie Technik Turystyki Wiejskiej

T.8. Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego

pasek4.jpg

Główne cele i środki dydaktyczne w kształceniu

Produkcja rolna i dostosowanie gospodarstwa do działalności agroturystycznej.

Kwalifikacja obejmuje następujące efekty kształcenia

1. Prowadzenie produkcji w gospodarstwie rolnym

Uczeń:

1) dobiera grupy i gatunki roślin do warunków przyrodniczych i ekonomicznych gospodarstwa rolnego;

2) planuje, organizuje i wykonuje zabiegi agrotechniczne w produkcji roślin na gruntach ornych i użytkach zielonych;

3) zakłada i pielęgnuje ogród warzywny i sad przydomowy;

4) dobiera gatunki i grupy zwierząt do warunków przyrodniczych i ekonomicznych gospodarstwa rolnego;

5) planuje i organizuje produkcję zwierzęcą w gospodarstwie rolnym;

6) prowadzi prace związane z żywieniem, rozrodem oraz pielęgnacją zwierząt gospodarskich;

7) wykonuje zabiegi związane z higieną zwierząt i pomieszczeń gospodarskich;

8) dobiera i eksploatuje narzędzia i maszyny do kompleksowej mechanizacji procesów technologicznych w produkcji roślinnej i zwierzęcej;

9) przestrzega zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt gospodarskich oraz obrotu nimi;

10) kontroluje jakość wykonywanych prac związanych z prowadzeniem produkcji w gospodarstwie rolnym;

11) eksploatuje pojazdy, maszyny, narzędzia i urządzenia przestrzegając zasad bezpieczeństwa i higieny pracy i stosując przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;

12) stosuje ekologiczne metody produkcji rolniczej;

13) prowadzi produkcję rolniczą zgodnie ze Zwykłą Dobrą Praktyką Rolniczą i z Zasadami Wzajemnej Zgodności;

14) prowadzi sprzedaż zwierząt oraz produktów pochodzenia rolniczego;

15) oblicza opłacalność produkcji rolniczej.

2. Dostosowanie gospodarstwa rolnego do działalności agroturystycznej

Uczeń:

1) określa warunki adaptacji gospodarstwa rolnego na potrzeby działalności agroturystycznej;

2) projektuje układy funkcjonalne i wyposażenie gospodarstwa rolnego na potrzeby klientów;

3) planuje i dobiera wyposażenie bazy do prowadzenia usług noclegowych, żywieniowych i towarzyszących;

4) planuje działalność turystyczną w gospodarstwie rolnym i oblicza jej opłacalność;

5) dostosowuje produkcję rolniczą w gospodarstwie rolnym do potrzeb klientów;

6) stosuje przepisy prawa dotyczące minimalnych wymagań dla obiektów świadczących usługi noclegowe;

7) przestrzega zasad kategoryzacji bazy noclegowej.

3. Obsługa klienta w gospodarstwie agroturystycznym

Uczeń:

1) organizuje i realizuje usługi noclegowe;

2) wykonuje prace związane z utrzymaniem porządku i czystości w gospodarstwie;

3) układa jadłospisy dla różnych grup klientów z uwzględnieniem potraw regionalnych oraz przetworów własnej produkcji;

4) sporządza potrawy i napoje przestrzegając zasad racjonalnego żywienia oraz bezpieczeństwa i jakości zdrowotnej żywności;

5) przestrzega zasad obsługi klienta.