Nasza placówka jako jedna z pierwszych i nielicznych w Polsce uzyskała zatwierdzenie programów nauczania przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej.
Musisz zainstalować Adobe Flash Player aby wyświetlić poprawnie zawartość.

Profesja - Technik Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy 325509

Szkoła policealna;

Cykl kształcenia: 1,5 roku (3 semestry);
Forma zaoczna.

pasek4.jpg

Kwalifikacje realizowane dla zawodu "Technik BHP", kończące się egzaminem:

Z.13 Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy


CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE "TECHNIK BPH":

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) oceniania stopnia zagrożeń i ryzyka zawodowego powodowanego przez czynniki chemiczne, fizyczne i biologiczne występujące w środowisku pracy;

2) rozwiązywania bieżących problemów technicznych i organizacyjnych związanych z bezpieczeństwem i ergonomią w skali zakładu pracy i w odniesieniu do stanowisk pracy;

3) współuczestniczenia w ustalaniu okoliczności, przyczyn wypadków i chorób zawodowych;

4) organizowania i prowadzenia szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

pasek4.jpg

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym i praktycznym:

 1. Język obcy zawodowy
 2. Podstawy działalności gospodarczej
 3. Podstawy psychologii i socjologii 
 4. Podstawy konstrukcji mechanicznych
 5. Przepisy BHP i ergonomia pracy
 6. Ryzyko zawodowe w środowisku pracy
 7. Wypadki przy pracy oraz choroby zawodowe
 8. Pracownia ergonomii pracy i stosowania przepisów BHP
 9. Pracownia oceny zagrożeń i oceny ryzyka zawodowego
 10. Pracownia wypadków przy pracy i chorób zawodowych
 11. Pracownia kształcenia kadr w zakresie BHP
 12. Praktyka zawodowa - 2 tygodnie w 2 i 4 semestrze

Pierwsze "Państwowe" kwalifikacje możesz już zdobyć pod koniec 3 semestru !!!


Praca:

 • absolwenci Policealnej Szkoły Zawodowej kierunku technik BHP mogą być zatrudnieni w każdej firmie gdzie konieczne jest ze względu na proces technologiczny nadzorowanie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • absolwent tego kierunku, po zdaniu egzaminu potwierdzajacego kwalifikacje zawodowe i przepracowaniu 1 roku w zawodzie może założyć własną firmę szkoleniową BHP ,świadczącą usługi szkoleniowe, doradcze lub konsultacyjne dla firm i instytucji, które nie są zobligowane ustawą do zatrudnienia pracownika służby BHP. Firmy zatrudniajace od 10 do 50 pracowników zatrudniają firmy zewnętrzne do przeprowadfzania szkoleń BHP.

 


Do dnia 1 lipca 2013 r. wszyscy pracownicy służb BHP mają obowiązek uzupełnić swoje wykształcenie do minimum tytułu Technika BHP. Po tym dniu osoby, które nie uzupełniły swoich kwalifikacji nie będą mogły wykonywać dotychczasowych obowiązków.

 

 Nie zwlekaj, uzyskaj tytuł Technika BHP. Szkoła Policealna PROFESJA - Technikum BHP Krotoszyn.