Nasza placówka jako jedna z pierwszych i nielicznych w Polsce uzyskała zatwierdzenie programów nauczania przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej.
Musisz zainstalować Adobe Flash Player aby wyświetlić poprawnie zawartość.

Ostatnia aktualizacja 17 maja 2015 r.

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

M.37. Organizacja i nadzorowanie procesu odlewniczego

pasek4.jpg

Główne cele i środki dydaktyczne w kształceniu

Przygotowywanie procesu technologicznego wytwarzania odlewów o raz planowanie kontroli jakiści.

Kwalifikacja obejmuje następujące efekty kształceni

1. Prowadzenie procesu odlewniczego

Uczeń:

1) rozpoznaje elementy schematu organizacyjnego zakładu odlewniczego;

2) rozróżnia zadania komórek organizacyjnych zakładu odlewniczego;

3) przydziela zadania pracownikom i nadzoruje ich wykonanie;

4) sporządza zapotrzebowanie na urządzenia, przyrządy, narzędzia, materiały i surowce niezbędne w procesie produkcyjnym;

5) dokonuje rozliczeń materiałowych;

6) dobiera przyrządy kontrolne do oceny stanu technicznego oprzyrządowania odlewniczego, maszyn i urządzeń;

7) planuje sposoby zapobiegania wadom odlewów;

8) stosuje przepisy prawa dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska w zakresie dotyczącym procesów odlewniczych.

2. Przygotowywanie dokumentacji technologicznej i konstrukcyjnej procesów wytwarzania odlewów

Uczeń:

1) rozróżnia elementy dokumentacji technologicznej odlewanych części maszyn oraz stosowane w niej oznaczenia;

2) rozróżnia rodzaje naddatków uwzględnianych w dokumentacji technologicznej odlewanych części maszyn;

3) dobiera, na podstawie norm, wartość skurczu odlewniczego, naddatków na obróbkę mechaniczną oraz naddatków technologicznych odlewanych części maszyn;

4) dobiera płaszczyznę podziału odlewu oraz sposób doprowadzenia ciekłego metalu do wgłębienia formy;

5) oblicza elementy układu wlewowego;

6) wykonuje rysunki surowych odlewów i form odlewniczych;

7) planuje sposoby zalewania, wybijania, oczyszczania i wykańczania odlewów wykonanych w formach piaskowych;

8) dobiera elementy znormalizowane do zespołów modelowych, modeli i rdzennic;

9) rozpoznaje w dokumentacji konstrukcyjnej elementy konstrukcji zespołów modelowych oraz oprzyrządowania odlewniczego do precyzyjnych metod odlewania;

10) rozpoznaje w dokumentacji konstrukcyjnej elementy konstrukcyjne kokil i form ciśnieniowych;

11) dobiera główne i pomocnicze materiały formierskie oraz oblicza ich zawartość w zależności od rodzaju masy formierskiej;

12) dobiera materiały do wykonywania pokryć ochronnych wgłębienia formy i powierzchni rdzeni;

13) dobiera parametry suszenia form i rdzeni oraz temperaturę utwardzania form skorupowych, wypalania form ceramicznych, suszenia form gipsowych;

14) oblicza normę czasu pracy potrzebnego do wykonania formy lub rdzenia;

15) dobiera skład mieszanek stosowanych do wykonania modeli wytapianych;

16) dobiera sposoby zalewania, wybijania, oczyszczania i wykańczania odlewów wykonanych metodą odlewania precyzyjnego.

3. Kontrola jakości procesów odlewniczych

Uczeń:

1) rozróżnia właściwości technologiczne i wytrzymałościowe materiałów formierskich oraz mas formierskich i rdzeniowych;

2) rozróżnia metody badania właściwości materiałów podstawowych i pomocniczych stosowanych w masach formierskich i rdzeniowych;

3) klasyfikuje piaski formierskie na podstawie wyników badań;

4) rozróżnia metody badania wytrzymałości, wilgotności, przepuszczalności, twardości i stopnia zagęszczenia mas formierskich i rdzeniowych;

5) dobiera aparaturę i urządzenia do pomiaru parametrów mas formierskich, rdzeniowych, spoiw, piasków, lepiszcza;

6) wykonuje badania laboratoryjne parametrów materiałów oraz mas formierskich i rdzeniowych;

7) rozpoznaje i klasyfikuje wady odlewów i określa przyczyny ich powstawania;

8) dobiera metody ujawniania zewnętrznych i wewnętrznych wad odlewów;

9) dobiera aparaturę do przeprowadzania badań nieniszczących odlewów;

10) wykonuje badania odlewów i ocenia ich jakość;

11) dobiera metody kontroli wymiarów formy odlewniczej i rdzeni;

12) wykonuje pomiary odlewów próbnych;

13) rozróżnia właściwości technologiczne stopów odlewniczych;

14) dobiera metody badania właściwości technologicznych stopów odlewniczych;

15) wykonuje badania właściwości technologicznych stopów odlewniczych;

16) przeprowadza próby technologiczne ciekłego metalu;

17) wykonuje badania składu chemicznego stopów odlewniczych;

18) dobiera urządzenia i przygotowuje zgłady metalograficzne do badań mikroskopowych;

19) rozpoznaje strukturę stopów odlewniczych na podstawie atlasu metalograficznego;

20) rozróżnia metody badań właściwości mechanicznych metali;

21) wykonuje badania właściwości mechanicznych metali.