Nasza placówka jako jedna z pierwszych i nielicznych w Polsce uzyskała zatwierdzenie programów nauczania przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej.
Musisz zainstalować Adobe Flash Player aby wyświetlić poprawnie zawartość.

Ostatnia aktualizacja 20 maja 2015 r.

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

T.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych

pasek4.jpg

Główne cele i środki dydaktyczne w kształceniu

Nadzorowanie i organizacja produkcji spożywczej w pracowni kuchennej wyposazonej zgodnie ze stanowiskami egzaminacyjnymi w zawodzie.

Kwalifikacja obejmuje następujące efekty kształcenia:

1. Organizowanie produkcji wyrobów spożywczych

Uczeń:

1) ustala warunki przechowywania surowców, półproduktów i wyrobów gotowych;

2) planuje procesy produkcji wyrobów spożywczych;

3) dobiera surowce, dodatki do żywności i materiały pomocnicze do produkcji poszczególnych wyrobów spożywczych;

4) posługuje się dokumentacją technologiczną i normami w produkcji wyrobów spożywczych;

5) dobiera operacje i procesy stosowane w produkcji wyrobów spożywczych;

6) ustala harmonogramy produkcji wyrobów spożywczych;

7) dobiera i obsługuje maszyny i urządzenia stosowane w procesach przetwórstwa żywności;

8) dobiera metody utrwalania półproduktów i gotowych wyrobów spożywczych;

9) dobiera środki transportu wewnętrznego;

10) klasyfikuje produkty uboczne i odpady poprodukcyjne;

11) planuje zagospodarowanie produktów ubocznych i odpadów poprodukcyjnych.

2. Nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych

Uczeń:

1) nadzoruje przebieg procesów produkcji wyrobów spożywczych zgodnie z dokumentacją produkcyjną i technologiczną;

2) monitoruje przebieg produkcji wyrobów spożywczych pod kątem zgodności z systemami zapewnienia jakości;

3) podejmuje działania korygujące nieprawidłowy przebieg procesów produkcji wyrobów spożywczych;

4) pobiera do badań próbki surowców, półproduktów i produktów, dodatków do żywności oraz materiałów pomocniczych;

5) dobiera sprzęt i odczynniki do badania surowców, półproduktów i wyrobów spożywczych;

6) wykonuje czynności związane z przygotowywaniem i przechowywaniem odczynników stosowanych w analizie żywności;

7) posługuje się sprzętem i aparaturą laboratoryjną stosowanymi do badania jakości żywności;

8) przeprowadza analizę sensoryczną surowców, półproduktów i produktów gotowych oraz dodatków do żywności;

9) wykonuje badania fizykochemiczne żywności;

10) interpretuje wyniki badań fizykochemicznych żywności;

11) rozlicza zużycie surowców, półproduktów, dodatków do żywności i materiałów pomocniczych;

12) określa wydajność produkcji wyrobów spożywczych;

13) stosuje przepisy sanitarno-epidemiologiczne i ochrony środowiska dotyczące badania żywności.